OBP กิจกรรมบำบัด

จากการอ่านรายงานการศึกษาพบว่ายังมีการวางแผนไม่ถึงขั้นOBPอย่างสมบูรณ์เนื่่องจากเวลาที่น้อยและความเข้าใจยังไม่ตกผลึก ในการวางแผนควรให้ผู้รับบริการทำกิจกรรมที่สนใจและทำเป็นประจำ เช่น การใส่เสื้อ ล้างหน้า แปรงฟัน เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมที่ผู้รับบริการสนใจในที่นี้คือ การถักไหมพรมและผู้รับบริการท่านนี้มีปัญหาในแขนด้านซ้ายคือเคลื่อนไหวไม่ได้และกล้ามเนื้ออ่อนแรงทางด้านแขนขวา แต่สามารถทำกิจกรรมทางชีวิตประจำวันได้เพราะใช้แขนด้านขวาได้บ้าง การที่ผู้รับบริการทำกิจกรรมที่สนใจคือการถักไหมพรมโดยใช้อุปกรณ์ช่วย ผู้บำบัดควรให้กำลังใจและคำชมเพื่อสร้างความมั่นใจและมีคุณค่าแก่ผู้รับบริการ การวางแผนให้เป็นไปตามOBPควรวางแผนให้ผู้รับบริการเกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่ดูแลตนเองและกิจกรรมที่สนใจได้โดยเกิดความรู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและกิจกรรมที่ทำยังมีความหมายต่อตนเองอีกด้วย เช่น การอาบน้ำ ผู้รับบริการนั่งอาบน้ำเองแต่ผู้บำบัดอาจช่วยเหลือโดยช่วยถูตัวบริเวณแขนและลำตัว การเช็ดตัวผู้รับบริการเช็ดลำตัวและแขนเองได้แต่เช็ดขาอาจให้ผู้บำบัดช่วย การใส่เสื้อผ้าผู้รับบริการให้ผู้บำบัดใส่เสื้อให้แต่ตนเองนั้นคอยช่วยยกแขน ยกขาและยกเท้า เป็นต้น การฝึกทำกิจกรรมที่ต้องทำในชีวิตประจำวันเป็นการช่วยสร้างกำลังใจและมีความหมายต่อผู้รับบริการมาก ดังนั้นผู้บำบัดควรเสริมสร้างกำลังใจและบอกว่าการดูแลตนเองเป็นสิ่งที่ดีให้ผู้รับบริการตระหนักถึงการทำกิจกรรมที่มีความหมายและให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่า นอกจากนั้นการฝึกกิจกรรมควรเลือกกิจกรรมที่ผู้รับบริการสนใจและทำเป็นประจำในที่นี้คือ การถักไหมพรม แต่เนื่องจากผู้รับบริการเกิดพยาธิสภาพทำให้หลังๆไม่ได้ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ผู้บำบัดควรนำกิจกรรมที่ผู้รับบริการสนใจมาฝึกให้แก่เขาเพื่อสร้างคุณค่าและกำลังใจแก่ผู้รับบริการโดยอาจมีอุปกรณ์เสริมในการถักไหมพรมเพื่อให้ทำกิจกรรมนี้ได้ การให้ผู้รับบริการทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจนั้นจะสร้างแรงจูงใจในการใช้ชีวิตของผู้รับบริการเองอีกทั้งยังได้สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการอีกด้วย ผู้บำบัดแนะนำความรู้เกี่ยวกับอาการและวิธีป้องกันข้อไหล่หลุดและแนวทางการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้รับบริการให้มากๆฝึกการควบคุมอารมณ์และการยอมรับในตนเองเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุข ผู้บำบัดสร้างHome Program เพื่อให้ผู้รับบริการมีการฝึกอยู่ตลอดเวลาและบอกความสำคัญในการช่วยเหลือตนเองแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตตามความต้องการของตนเองในระยะยาวได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Occupational Therapyความเห็น (0)