รูปแบบการเรียนการสอน เป็นโครงสร้าง องค์ประกอบ ของการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้ได้ผล ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ถ้านำมาใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมก็จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ครูผู้สอนก็สะดวก นำขั้นตอนในรูปแบบการสอนไปใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เลย

 http://gotoknow.org/file/wattana44/Learning+models.doc