กรมทางหลวงเปิดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด

กรมทางหลวงจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล ประชาชนในพื้นที่โครงการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ สื่อมวลชน และหน่วยงานเจ้าของโครงการ จำนวน 216 คน และได้รับเกียรติจาก นายเชวงศักดิ์ ใจคำ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าที่จะสูงขึ้นในอนาคต และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังตัวเมืองจังหวัดตาก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและศักยภาพของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมทางหลวง จึงได้กำหนดให้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก – แม่สอด เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ปี 2560 – 2579 เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพเป็นตัวชี้นำการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเมืองศูนย์กลางภาคเหนือ จังหวัดตาก และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยจะส่งผลให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน และถาวร

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2805 6660-3 ต่อ 12 หรือ [email protected]

และสามารถติดตามความก้าวหน้าการศึกษาได้ที่ www.tak-maesotmotorway.co
m

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรมทางหลวงเปิดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอดความเห็น (0)