ถาม : ในธุรกิจของเรามีสัญญาเกิดขึ้นกี่สัญญา อะไรบ้าง คู่กรณีในสัญญาเป็นใครและเพราะเหตุใด

ตอบ :

สัญญา

คู่กรณีในสัญญา

สาเหตุที่ต้องมีสัญญา

สัญญาการทำธุรกิจแฟรนไชส์

เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์

เพื่อเป็นหลักฐานในการนำลิขสิทธิ์ของธุรกิจที่ทำการซื้อมา นำมาเพื่อประกอบกิจการอย่างถูกต้อง โดยในสัญญาอาจมีการระบุรวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ซื้อลิขสิทธิ์มา
สัญญาการเช่าอาคาร/พื้นที่

เจ้าของสถานที่

เพื่อเป็นหลักฐานในการขอเช่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบกิจการ โดยจะต้องมีการระบุสถานที่ทำสัญญา,วันที่ทำ,ระบุผู้ให้เช่า-ผู้เช่า,ระยะเวลาการเช่า,จำนวนเงินค่าเช่า,เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สัญญาการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน

สถาบันการเงิน

เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืม เพื่อเจ้าของกิจการจะได้นำเงินที่ได้มา มาใช้จ่ายหรือลงทุนในกิจการ โดยในสัญญาจะมีการระบุจำนวนเงินที่กู้,เงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการชำระเงินคืน,จำนวนเงินที่จะชำระคืน
สัญญาการติดตั้งและขอใช้สาธารณูปโภค การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง,องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้ และนำมาเป็นประโยชน์ใช้สอยภายในกิจการ
สัญญาการออกแบบและตกแต่ง(ภายนอกและภายใน)

ผู้รับเหมา

ในการประกอบกิจการ การออกแบบรูปร่างและลักษณะของกิจการ เพื่อเป็นภาพลักษณ์ของกิจการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดใจให้กับผู้ที่สนใจ เข้ามาใช้บริการของกิจการ ดังนั้นการตกแต่งหรือก่อสร้างสถานประกอบการ จึงต้องมีการทำสัญญาเพื่อให้ผู้รับจ้างตกแต่ง(ผู้รับเหมา) ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้
สัญญาการว่าจ้างบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการ

ลูกจ้าง

เพื่อเป็นหลักฐานในการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในกิจการแทนเจ้าของกิจการ โดยสัญญาจะระบุระยะเวลาการจ้าง,จำนวนเงินที่จ้างและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง