ลงพื้นที่ครั้งที่ 1


ประวัติผู้ให้สัมภาษณ์และความเป็นมา

ชื่อ นางนงนุช บุญมาเลิศ

เกิดวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2507

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

จบการศึกษา ปริญญษศิลปศาสตร์บัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

สถานภาพ สมรสกับนายเชาวลิต บุญมาเลิศ มีบุตร 2 คน

เป็นอาสาสมัครศาธารณสุข พ.ศ. 2573

รวมระยะเวลา 14 ปีความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ มีความต้องการที่จะหาสถานที่ในตำบลโพรงมะเดื่อ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พัฒนาชุมชน ซึ่งนางนงนุช บุญมาเลิศ ได้จบการศึกษาจากทางด้านพัฒนาชุมชน และมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน จึงให้สถานที่บ้านและที่ดินประมาณ 3 ไร่เศษ เป็นที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ นางนงนุช บุญมาเลิศ ได้เริ่มทำด้วยตนเองก่อน เริ่มจากสิ่งใกล้ตัว คือ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษและปลอดยาฆ่าแมลง

ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทำให้มีโครงการต่างๆขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการตู้เย็น โครงการน้ำสมุนไพร โครงการปุ๋ยเร่งด่วน โครงการธนาคารปลา โครงการลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น และได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพขึ้น และยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของหลายๆองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรณีศึกษา : ศูยน์การเรียนรู้บ้านหุบรักความเห็น (0)