แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลีย

" เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน "

จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเพศชาย ชื่อ ไก่ (นามสมมติ) อายุ 57 ปี ได้รับการวินิฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้รับบริการมีรูปร่างผอม ขาทั้ง 2 ข้างลีบ อ่อนแรง ต้องนั่ง wheelchair กิจวัตรประจำวันสามารถล้างหน้า แปรงฟันเองได้ ส่วนการอาบน้ำ แต่งตัวจะมีคนอื่นทำให้ สามารถรับประทานอาหารได้เอง ให้ความร่วมมือกับนักศึกษาเป็นอย่างดี พูดเก่ง

จากการประเมินผู้สูงอายุ

ประเมินความมั่นใจและประทับใจ – คุณลุงไก่ประทับใจในเรื่อง

1. จบนิติศาสตร์ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง 7 คะแนน

2. จบเนติบัณฑิตภายในเวลาปีครึ่ง 7 คะแนน

3. ได้เป็นทนายความของธนาคาร 7 คะแนน

ประเมินสมองและอวัยวะข้างที่เด่น – ไม่ได้ประเมิน เนื่องจากผู้รับบริการเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ประเมิน visual cues – เมื่อเล่าเรื่องราว สายตามองตรงสบตากับนักศึกษา มีเหลือบไปข้างบนบ้าง

ประเมิน Leisure – ผู้รับบริการมักจะอ่านหนังสือเป็นประจำ


" เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน อีกครั้ง โดยมีทั้งหมด 4 กิจกรรม "


1. กิจกรรมออกกำลังกาย : เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ช่วยส่งเสริมช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และกำลังของกล้ามเนื้อ โดยคุณลุงไก่สามารถทำตามได้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2. กิจกรรมปรบมือตามคำบอก : เพื่อส่งเสริม การจดจ่อ คงความสนใจ โดยระหว่างทำกิจกรรมคุณลุงไก่สามารถทำตามได้ทันทุกครั้ง

3. กิจกรรมการเล่าสู่กันฟัง : เป็นการดูรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แล้วให้เล่าถึงประสบการณ์จากภาพที่แต่ละคนได้พบเจอ หรือชื่นชอบ ซึ่งคุณลุงไก่ได้เล่าถึงเรื่องรถไฟที่ตัวเองเคยขึ้น

4. กิจกรรมทำผลไม้ลอยแก้ว : ให้กลุ่มผู้สูงอายุ ตักผลไม้และน้ำแข็ง ตามที่ชอบ และช่วยกันทำผลไม้ลอยแก้วให้แก่หัวหน้าที่ดูแลแผนก ซึ่งแต่ละคนได้แบ่งกันทำหน้าที่กันต่างๆ โดยลุงไก่เป็นนำผลไม้ลอยแก้วไปให้แก่หัวหน้า

การประเมินความสามารถของคุณลุงไก่ขณะทำกิจกรรม

ด้านร่างกาย (physical) : สามารถเคลื่อนไหวแขนได้สุดช่วงการเคลื่อนไหว มีกำลังของกล้ามเนื้อ เกรด 4 โดยต้านแรงได้เพียงเล็กน้อย ขาลีบ อ่อนแรง ต้องนั่ง wheelchair

การรู้คิด (cognitive) : ระดับ Cognitive ระดับ 6 การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน (Planned Actions) พูดคุยสื่อสารรู้เรื่อง สามารถบอกกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ มีการคิดวางแผน สามารถคิดอย่างมีเหตุผล และเป็นนามธรรมได้

ด้านจิตใจ (Psychosocial) : มีสภาวะจิตใจที่ดี สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

การรับความรู้สึก (Sensory-perceptual) : ไม่มีปัญหาด้านการรับความรู้สึก การมองเห็น การได้ยินปกติ


โปรแกรมการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

กิจกรรมออกกำลังกายกันเถอะ

เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเบาๆ เพื่อป้องกันข้อติด และช่วยคงไว้ซึ่งกำลังของกล้ามเนื้อ เช่น นั่งบน wheelchair แล้วขยับแขนในท่าทางต่างๆ และส่งเสริมทักษะทางสังคมของผู้รับบริการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้เป็นผู้นำกลุ่มในการนำออกกำลังกาย

กิจกรรมการฝึกกิจวัตรประจำวัน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการทำกิจวัตรด้วยตนเองมากที่สุดตามความสามารถที่มี เช่น ฝึกการใส่เสื้อ

กิจกรรมการเล่าสู่กันฟัง

เพื่อส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม การรับฟังผู้อื่น และการเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น โดยจะให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนจับฉลากหัวข้อต่างๆ เช่น หัวข้อสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ หรือหัวข้อวัยเด็กของฉัน แล้วเล่าเรื่องในหัวข้อที่ได้ โดยเมื่อเล่าจบจะมีการให้สมาชิกในกลุ่มสรุปถึงเรื่องที่เล่า และบอกถึงความรู้สึกของผู้เล่า ซึ่งจะเริ่มจากสมาชิกในกลุ่มที่คุ้นเคยกันก่อน

กิจกรรมการทำอาหาร

เพื่อส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม การวางแผน และการแก้ไขปัญหา โดยการให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันคิดและทำเมนูอาหารเพื่อที่จะให้สมาชิกใน Ward คนอื่นๆ สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวางแผนในการทำ และแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคน

โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มอาจจะใช้ Egocentric-Cooperative group, Cooperative group, Mature group

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 5723021 PTOT07ความเห็น (0)