มจร.หนองคาย MOU ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดหนองคายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เร่งผลักดันนโยบายต่อผู้บริหาร

มจร.หนองคาย MOU ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดหนองคายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เร่งผลักดันนโยบายต่อผู้บริหาร

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสิรมุสขภาพ (สสส.) จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “มจร.ปลอดภัยห่างไกลบุหรี่” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยมีพระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 รูป/คน อาทิ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย สำนักงานสาธารณะสุขหนองคาย,ผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตหนองคาย, นิสิตแกนโครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่


พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กล่าวตอนหนึ่งของการประชุมว่า เรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศและระดับโลก ภาคัฐเองก็มีนโยบายให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งวัยรุ่นและผู้สูงอายุ มีการออกกฏแนวทางปฏิบัติต่างๆ โดยส่วนตัวแล้วอยากให้โครงการนี้ครอบคลุมไปถึงยาเสพติดประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กับยาเสพติดเป็นสิ่งที่น่าห่วง ดังที่ประเทศไทยเรามียุคหนึ่งที่มีการระบาดยาเสพติดอย่างนัก เวทีวันนี้คงจะเป็นการแสวงหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ที่จะทำให้วัยรุ่นไม่ไปสนใจยาเสพติด เรื่องนี้เคยเสนอทางผู้บริหารร่วมกับกิจการนิสิตเช่นถึงปัญหาวัยรุ่นกับยาเสพติด ว่าไปแล้วโดยธรรมชาติวัยรุ่นชอบแสดงออก ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ

เวทีวันนี้น่าจะมีคำตอบว่าทำอย่างไรให้ มจร.เป็นต้นแบบ และเราจะได้นำความรู้ ข้อสรุปจากเวทีนี้ไปต่อยอดเป็นโครงการ หรือถึงขึ้นพัฒนาเป็นโจทย์การวิจัยก็ได้ อันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการทำงานเรื่องนี้

ด้านพระปรีชา ลตฺติโก ประธานกรรมการโครงการกล่าวว่า โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยต้นแบบ มจร.ปลอดบุหรี่นั้น เป็นความร่วมมือจากวิทยาเขตหลัก ในการทำงานร่วมกัน ประกอบไปด้วย ขอนแก่น หนองคาย เชียงใหม่ ส่วนกลาง และนครศรีธรรมราช เป้าหมายเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในการไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และสิ่งเสพติด การทำงานที่ผ่านมาก็ค่อยๆ ขับเคลื่อนและแก้ไขในจุดที่บกพร่อง กระบวนการทำงานของ มจร.หนองคายเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามห้องเรียน ร้านค้า และจุดเสี่ยงต่างๆ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากนิสิต แต่มีบางส่วนที่ยังไม่ปฏิบัติตาม เราเองก็ต้องมีกระบวนการทำงานต่อไป

ในการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นการแสวงหาแนวร่วมในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ทางคณะทำงานยังมีการวางแผนที่จะเสนอให้ผู้บริหารประกาศให้ มจร.วิทยาเขตหนองคาย เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ เพื่อรักษาสุขภาพพระสงฆ์และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีพระพระครูอุดมฐิติคุณ เป็นหัวแรงสำคัญในการผลักดันต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทาง และการแสวงหาความหมายของชีวิตความเห็น (0)