แข่งเก็บใบไม้ (18 มกราคม 2560)

กิจกรรมในวันนี้เป็นเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบจำนวน 2 จำนวน ว่าจำนวนไหนมากกว่ากัน และมากกว่ากันไปเท่าไร โดยใช้สถานการณ์การแข่งเก็บใบไม้ของนักเรียนสองคน ซึ่งคนที่หนึ่ง เก็บใบไม้ได้ 9 ใบ คนที่สองเก็บใบไม้ได้ 13 ใบ จากนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีคิดในการหาว่าใครเก็บใบไม้ได้มากกว่ากัน และมากกว่าอยู่เท่าไร

ซึ่งจากการนำเสนอแนวคิดของนักเรียนสามารถสรุปแนวคิดได้ ดังนี้

1.นักเรียนทำสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบจำนวนใบไม้บนรูปภาพ โดยวิธี โยงเส้นจับคู่ และวงกลมจับคู่

2.นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์ปัญหา ดังนี้

ประโยคสัญลักษณ์ : 13 – 9 = 5

ประโยคสัญลักษณ์ : 13 – 9 = 4

3.นักเรียนใช้บล็อกมาช่วยในการแสดงวิธีคิดและวาดรูปบล็อก

4. นักเรียนเขียนไดอะแกรมแสดงการลบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)