ความหมายของการแปล

ความหมายของการแปล

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “แปล” ซึ่งเป็นคำกริยาไว้ 2 ความหมาย ดังนี้

แปล(กริยา) : “ถ่ายทอดความหมาย จากภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย”

พจนานุกรม นิวเวบสเตอร์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแปลในเรื่องของภาษาไว้ดังนี้

Translate: “to render into another language ; to interpret ; to explain by using other words; to express in other terms”

ซึ่งอาจสรุปความหมายได้ดังนี้

“การแปล คือ การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง การตีความหมายหรือการทำให้เข้าใจความหมาย การอธิบายโดยใช้ถ้อยคำสำนวนอย่างอื่น”

อ้างอิง: (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2525)การแปล.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:http://www.ltpprotranslator.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9... (18 มกราคม 2560)

การแปล เป็นการถ่ายทอดความหมายของข้อความในภาษาหนึ่ง ๆ ที่ใช้สื่อสาร ไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยข้อความที่ถ่ายทอดเป็นภาษาอื่นแล้วจะมีใจความเหมือนกับข้อความในภาษาต้นฉบับ ผู้ทำหน้าที่แปลภาษา เรียกว่า นักแปล ส่วนผู้แปลภาษาโดยการฟังภาษาหนึ่ง แล้วแปลเป็นคำพูดอีกภาษาหนึ่งในทันที เรียกว่า ล่าม

อ้างอิง: (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี,2543) การแปล.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:

https//th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5(18 มกราคม 2560)

การที่คำพูดถูกแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง เป็นเรื่องที่เราพบเจอทุกหนแห่งในรูปแบบต่าง ๆ กันไป ในด้านหนึ่ง การแปลช่วยให้ผู้คนที่เคยถูกขวางกั้นจากกันด้วยความกว้างใหญ่ของพื้นโลกมาติดต่อกันได้ หรืออาจช่วยดูดซับเอาผลิตผลของภาษาที่สาบสูญไปแล้วหลายศตวรรษมาไว้ในอีกภาษาหนึ่ง

อ้างอิง: (Google,2553)การแปล.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_list.php?mul_category_id=1000&mul_level_id=21

(18 มกราคม 2560)

สรุป การแปล (Translation) คือ การถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นฉบับไปเป็นอีกภาษาหนึ่งและให้ความหมายเท่ากัน หรือใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความหมายของการแปลความเห็น (0)