นักการเงินที่น่ายกย่อง


แหล่งที่มา : https://www.dokbiaonline.com/single-post/2016/12/0...


นักการเงินที่น่ายกย่อง

นักการเงินที่ดิฉันยกย่อง และควรทำตามเป็นแบบอย่าง คือ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายชาติชายเป็นนักการเงินที่ยึดมั่นและยึดหลักความซื่อสัตย์ มุ่งที่จะรักษาเพื่อให้ลูกค้า และคู่ค้าเติบโตไปพร้อมกันเพื่อสร้างระบบการเงินให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยวางนโยบายให้กับองค์กรว่าต้องมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรมต่อลูกค้า

ซึ่งนโยบายของนายชาติชายที่นำมาใช้ในการบริหาร ทำให้ธนาคารออมสินได้รับการยอมรับและได้รับการยกย่องจากผู้คนมากมาย และนายชาติชายยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร ปี 2559 ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วย และยังมีคุณสมบัติที่น่าประทับใจซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจน คุณสมบัติเหล่านั้นได้แก่

1. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย

2. มีความซื่อสัตย์ต่องาน

3. เป็นนักการเงินที่เก่ง สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร

4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกร็ดความรู้ทางการเงินความเห็น (0)