ภาษาสหกรณ์กับภาษาธุรกิจทั่วไป

ภาษาสหกรณ์กับภาษาธุรกิจทั่วไป

คำเดียวกัน แต่มีนัยยะที่ต่างกัน

จึงทำให้หลายคนเข้าใจสับสนเมื่อทำสหกรณ์

ภาษาสหกรณ์ ผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของ เน้นจำนวนคนมาก

มีเจ้าของมาก ๆ แต่จำนวนเงินกระจายใกล้เคียงกัน

ภาษาธุรกิจทั่วไป ผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของคนเดียวได้ยิ่งดี

ถ้าต้องมีก็ต้องเป็นเครือญาติหรือคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันจริง ๆ

ภาษาสหกรณ์ เงินลงทุนจะต้องมาจากเจ้าของคือสมาชิก

ภาษาธุรกิจทั่วไปเงินลงทุนจะต้องใช้เงินคนอื่นให้มากที่สุด

ถ้าได้แบบจับเสือมือเปล่าได้ยิ่งดี

ภาษาสหกรณ์ ทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือกันในหมู่

สมาชิกผู้เป็นเจ้าของ ไม่แสวงหากำไรเป็นที่ต้ั้ง

หรือกำไรพอสมควร เน้นพอคุ้มทุน

ภาษาธุรกิจทั่วไป ทำธุรกิจเพื่อค้าแสวงหากำไร

ทำธุรกิจเพื่อให้คุ้มค่าเงินที่ลงไป

เงินกำไรต้องมาก่อน สูงสุดได้ยิ่งดี

ภาษาสหกรณ์ ทำธุรกิจเฉพาะสมาชิกไม่ทำกับ

บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้ร่วมลงทุนเป็นสมาชิก

ภาษาธุรกิจทั่วไป ทำธุรกิจกับใครก็ใด เน้นโฆษณา

และทำการค้ากับตลาดมวลชน

ภาษาสหกรณ์ ใช้ความร่วมมือสามัคคีไม่ส่งเสริมการแข่งขัน

ภาษาธุรกิจทั่วไป ใช้การแข่งขันกันอย่างเสรี ในตลาดมวลชน

ภาษาสหกรณ์ การถือหุ้น จำกัดเพดานการถือหุ้นคนละ

ไม่เกินร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์

เพราะป้องปรามการใช้อำนาจเงินมาครอบงำ

การดำเนินงานของสหกรณ์

ภาษาธุรกิจทั่วไป การถือหุ้นไม่จำกัดเพดานการถือหุ้น

ผู้มีหุ้นมากย่อมเป็นผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่น

ภาษาสหกรณ์ เงินปันผลจากการถือหุ้น ไม่นำมาเป็นต้นทุน

ทางธุรกิจเพื่อเป็นการลดต้นทุนสินค้าและบริการ และไม่มีการรับรอง

เงินปันผลไว้ล่วงหน้า ถ้ามีก็แบ่งปันผล ถ้าไม่มีก็ไม่ปันผล

และไม่มีการซื้อขายหุ้น เพื่อไม่ให้เกิดการจูงใจในการค้าเงิน

ภาษาธุรกิจทั่วไป เงินปันผลคือเป็นเครื่องมือสิ่งจูงใจให้เกิด

การลงทุนมีการรับรองเงินปันผลล่วงหน้า

มีการซื้อขายหุ้นเพื่อให้เกิดการค้าเงิน

ภาษาสหกรณ์ การลงคะแนนเสียงตามระบอบประชาธิปไตย

ใช้การนับคะแนนหนึ่งคนหนึ่งเสียง ออกเสียงแทนกันไม่ได้

ภาษาธุรกิจทั่วไป การลงคะแนนเสียงตามระบอบประชาธิปไตย

ใช้การนับคะแนนตามจำนวนหุ้น ออกเสียงมอบหมายแทนกันได้

ภาษาสหกรณ์ เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ เป็นเงินที่จ่ายให้กับ

สมาชิกผู้ที่อุดหนุนธุรกิจสหกรณ์ ถือว่าสมาชิกเป็นผู้ที่มีความสำคัญ

สร้างรายได้ให้กับสหกรณ์

ภาษาธุรกิจทั่วไป เงินเฉลี่ยคืน ไม่ค่อยมีหรืออาจมีบ้างที่จ่ายคืน

ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นสิ่งจูงใจเพื่อให้กลับมาอุดหนุนซ้ำ แต่ไม่มี

นโยบายชัดเจน

ภาษาสหกรณ์ สินเชื่อ เป็นเงินหรือสิ่งของที่จ่ายให้สมาชิกผู้กู้ยืม

ไปด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน มากกว่าการค้าดอกเบี้ยหรือหวัง

กอบโกยกำไรจากสมาชิกผู้กู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สร้างโอกาส อาชีพและรายได้

ภาษาธุรกิจทั่วไป สินเชื่อ เป็นเงินหรือสิ่งของที่จ่ายให้ผู้กู้โดยทั่วไป

นำไปใช้ตามที่ผู้กู้มีความประสงค์ โดยหวังดอกเบี้ยและทำกำไร

สูงสุดจากผู้กู้

ภาษาสหกรณ์ เงินรับฝาก ถือเป็นกิจกรรมส่งเสิรมและสร้าง

นิสัยการออมให้กับสมาชิกเพื่อให้มีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่าย

ในอนาคตและเป็นเสาหลักของชีวิตในยามสูงวัย

ภาษาธุรกิจทั่วไป เงินรับฝากถือเป็นธุรกิจการระดมเงินทุน

ให้กับธุรกิจ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยมาเป็นสิ่งจูงใจ

เพื่อให้เจ้าของธุรกิจมีเงินทุนมากขึ้น โดยใช้เงินเงินกู้และ

เงินทุนของตนเองให้น้อยที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  สหกรณ์ความเห็น (0)