​ยศ ย่อมเจริญแก่บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร

ยศ ย่อมเจริญแก่บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร

มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญก่อนทำ

สำรวม ดำรงชีวิตโดยธรรม และไม่ประมาท

..................

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต

พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๔ หน้าที่ ๓๒บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนวัยเรียนรู้ความเห็น (0)