แมลงปอแสนสวย (15 พฤศจิกายน 2559)

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กับบทเรียนบทใหม่ ในสัปดาห์นี้จะเป็นการขึ้นเรื่องของจำนวนนับที่มากกว่า 10 กิจกรรมในคาบเรียนนี้ครูจะเป็นผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วให้นักเรียนได้คิดวิธีในการหาคำตอบ โดยสถานการณ์ในวันนี้ครูจะกำหนดภาพแมลงปอมาให้แล้วให้นักเรียนหาวิธีในการนับจำนวนแมลงปอซึ่งกิจกรรมนี้ครูก็ได้คาดคะเนคำตอบของนักเรียนไว้ดังนี้

1. นักเรียนใช้วิธีการนับจำนวนแมลงปอ โดยใช้นิ้วชี้ในการนับ

2 .นักเรียนใช้บล็อกวางบนแมลงปอ แล้วนับว่ามีจำนวนแมลงปอทั้งหมดกี่ตัว

3. นักเรียนใช้บล็อกวางบนแมลงปอ แล้วนำมาใส่ในรางสิบ
4. นักเรียนทำสัญลักษณ์ตัวที่นับไปแล้ว

หลังจากที่นักเรียนได้ทำใบงานเสร็จแล้ว ครูก็จัดลำดับให้นักเรียนออกมานำเสนอแนวคิดของตนเองและเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอื่นๆได้ซักถามข้อสงสัย ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในวันนี้จะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถนับได้ว่าแมลงปอในรูปมีจำนวนเท่าใดแต่ไม่สามารถบอกได้ว่านักเรียนนับได้โดยวิธีใด มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถให้เหตุผลในการหาคำตอบได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)