คุณสมบัติของผู้บริหาร CEO's Characters

คุณสมบัติของผู้บริหาร CEO's Characters หรือ "Leadership Charisma"

คุณสมบัติของผู้บริหาร CEO's Characters หรือ "Leadership Charisma" มีดังนี้

1. บริหารจัดการเวลาเก่ง - Excellence Time Management

2. บริการจัดการทรัพยากรเก่ง - Excellence Resource Management

3. บริหารจัดการกิจกรรมและจัดลำดับความสำคัญเก่ง - Excellence Activity Management

4. มองเห็นคุณค่าและสร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าขึ้นได้ - Excellence Value Creation

5. มีความยืดหยุ่นและได้สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม - Flexibility and Adaptability

6. มีความสุขในการดำเนินชีวิต - Enjoy Living on Life

7. มีศิลปะและวัฒนธรรมี่ดี - Enjoy Art and Culture

8. มีความเป็นนักกีฬา ดูแลสุขภาพและออกกำลังการสม่ำเสมอ - Staying Healthy

9. มีหลักธรรมและคุณธรรมประจำใจ - Good Morality

อ้างอิง : http://www.thanakrit.net/ceo-characters

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์การจัดการความเห็น (0)