จรรยาบรรณของนักสงคมสงเคราะห์

จรรยาบรรณของนักสงคมสงเคราะห (Code of Ethics)

วิบูลยกลิ่นสุคนธ(2541:38-39) ไดกลาวถึงจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะหไววา สมาคม นักสังคมสงเคราะหแหงชาติในอเมริกา (NASW) ไดแกไขปรับปรุงจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห ครั้งสุดทายเมื่อ ค.ศ.1990โดยจําแนกออกเปน 6 หัวขอใหญ ดังนี้

1. พฤติกรรมและการกระทําในฐานะนักสังคมสงเคราะห

2. ความรับผิดชอบต่อผู้ปวยหรือผูใชบริการ

3. ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพ

4. ความรับผิดชอบต่อนายจ้างหรือองคกรที่วาจาง

5. ความรับผิดชอบตอว ิชาชพสี ังคมสงเคราะห

6. ความรับผิดชอบตอสังคม

สําหรับสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยไดกําหนดจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห ไว5ขอ คือ

1. นักสังคมสงเคราะหจะตองนึกวากระทําเพื่อพัฒนากอใหเกิดสวัสดิภาพแกบุคคล กลุมชน และชุมชน เปนความรับผิดชอบของตน

2. นักสังคมสงเคราะหตองปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความซื่อสัตยเสียสละ มีคุณธรรม และปราศจาก อคติทั้งปวง

3. นักสังคมสงเคราะหตองเคารพในศักดิ์ศรีและไมเปดเผยเรื่องราวสวนตัวของผูปวยหรือผูมาขอรับ บริการ

4. นักสังคมสงเคราะหจะตองประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อมิใหบังเกิด ความเสียหายแกวิชาชีพสังคมสงเคราะห

5. นักสังคมสงเคราะหตองยึดมั่นในหลักวิชาการ เพิ่มพูนความรูและทักษะ พรอมทั้งสงเสริมวิชาชีพ สังคมสงเคราะหใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ

(วิบูลยกลิ่นสุคนธ, 2541:39)

ที่มา http://www.sdtc.go.th/upload/forum/doc4adc1d0ca4b2...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน social workความเห็น (0)