โรงพยาบาล นครปฐม

โรงพยาบาลนครปฐม เดิมเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495โดยใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลเมืองนครปฐม"ตั้งอยู่บนถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม เป็นย่านชุมชนหนาแน่น มีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่เศษ เป็นทรัพย์สินส่วนของ เทศบาลเมืองนครปฐม อาคารให้บริการมีเพียง ตึก อำนวยการชั้นเดียว 1 หลัง เรือนผู้ป่วยสามัญ และตึกสงฆ์อาพาธอีก 3 หลังสถานที่คับแคบไม่พอเพียง แก่การรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล ปี พ.ศ. 2505 นายพล วงศาโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายมานิตย์ พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม และบรรดา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จึงร่วมกันวางโครงการย้ายโรงพยาบาล ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกว่า กว้างขวางกว่าเดิม ด้วยการสนับสนุนจาก เงินงบประมาณของรัฐ เงินบริจาคสมทบจากภาคเอกชนและประชาชน ทั่วไป เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,245,899.50 บาท พ.ศ. 2506-2509 จึงได้ดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลแห่งใหม่บนถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม บริเวณหน้าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยซึ่งเดิมเป็นที่ราชพัสดุในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ จนแล้วเสร็จ ในวันที่ 11 มีนาคม 2509 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ทำพิธีเปิด โรงพยาบาลแห่งนี้

Øวิสัยทัศน์

เป็นผู้นำของโรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ

Øพันธกิจ

 • ให้บริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ,ทุติยภูมิ, และตติยภูมิ อย่างมีมาตรฐาน
 • พัฒนาศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและมะเร็ง
 • จัดการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
 • นโยบาย
 • พัฒนาคุณภาพการบริการและการรักษาที่ได้มาตรฐาน
 • พัฒนาการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิแบบองค์รมที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 • พัฒนาความสามารถของโรงพยาบาลเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและมะเร็ง
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมด้านวิชาการและนวัตกรรมระดับประเทศ

พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

Øบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลนครมีรูปแบบการทำงานดังนี้

 • ให้คำปรึกษา ผู้ป่วย ครอบครัว บำบัดฟื้นฟู ด้านจิตใจ ของผู้ใช้บริการและครอบครัว
 • ดำเนินการช่วยเหลือ ด้านการรักษาพยาบาล ประสานงานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม บ้านพักเด็กและครอบครัว
 • ให้การช่วยเหลือ แนะนำด้านการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน
 • บำบัดฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้ผู้ใช้บริการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

Øลักษณะ/ประเภทการให้บริการ

ดำเนินการช่วยเหลือเด็กและสตรี ผู้สูงอายุ เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร แก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในภาวะวิกฤต ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและสตรี บริการให้การปรึกษาผสมผสานไปกับบริการทางแพทย์ สาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจและสามารถแก้ไข้ปัญหา และได้รับการบริการแบบองค์รวมที่เหมาะสม

การพิทักษ์ และการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ผู้รับบริการ ครอบครัวและชุมชน สามารถเข้าใจและมีแนวทางแก้ไขปัญหาและได้รับบริการแบบองค์รวมที่เหมาะสม

การฟื้นฟูสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพผู้ป่วย ผู้พิการในชุมชนประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ เช่น พยาบาลหรือผู้ช่วยเหลือ นักกายภาพบำบัดและนักสังคมสงเคราะห์ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัย ด้านการช่วยเหลือหรือดูแลผู้ป่วย

ให้คำปรึกษาแนะนำ บำบัดฟื้นฟู ด้านจิตใจ การรักษา และครอบครัวของผู้ป่วยนักสังคมสงเคราะห์จะมีการแนะนำ ให้คำปรึกษาเสริกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติมีกำลังใจในการรักษาผู้ป่วยและแนะนำการให้กำลังใจผู้ป่วยให้เกิดการยอมรับ

กลุ่มเป้าหมาย

ฝ่ายสวัสดิการสังคมโรงพยาบาลนครปฐม มีกลุ่มเป้าหมายในการดูแลทั้ง เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มที่มีและไม่มีหลักประกันสุขภาพ กลุ่มที่มีปัญหาการใช้สิทธิ์ ผู้ป่วยทั่วไป

ข้อมูลจาก นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลนครปฐม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.)ความเห็น (0)