Contact

คณะศึกษาดูงานศบอ.ลอง จ.แพร่

  คณะครูอาจารย์ศบอ.เกาะคาได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่มาดูงานจาก ศบอ.ลอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 14 คน ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา  
นางรสาพร  หม้อศรีใจ ครูคศ.1 รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา และคณะครูอาจารย์ศบอ.เกาะคาได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่มาดูงานจาก ศบอ.ลอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 14 คน ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมสวนส้มของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลใหม่พัฒนา  ได้มีการซักถามอย่างเป็นกันเอง  จากนั้นได้มีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และได้ส่งคณะศึกษาดูงานเดินทางกลับโดยความสวัสดิภาพ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 61998, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #ศึกษาดูงาน

Recent Posts 

Comments (1)

เรียน คุณอรวรรณ

อยากเห็นรูปภาพของคุณอรวรรณค่ะ

ณราวัลย์