บรมครูมวยพระยาครุฑพาหุยุทธ์ชาวสยาม

เพื่อความแข็งแกร่งของกายใจและความเป็นไทย
  • พระพุทธองค์และพระมหากัสสปะเถระ.. @@@@@@@@@@@@@@@@@@ ขอเอ่ยนามของบรมครูท่านที่ได้ล่วงลับแล้ว....ผู้ได้สืบสานสร้างสรรค์สั่งสมภูมิปัญญาเป็นแนวทางจากอดีตจวบจนปัจจุบัน..เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูมา ณ ที่นี้....ขออภัยหากมีบางท่านที่มิได้เอ่ยนามหรือมีสมาชิกท่านใดเห็นควรพิจารณาเพิ่มนามของท่านไว้เป็นที่เคารพสักการะร่วมกันและเพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมสืบค้นต่อไป..ครับผม.. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1.พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดา แห่งพุทธศาสนาอันเป็นต้นทางของวิชาโพชฌงค์ 2.พระมหากัสสปะเถระผู้ได้ศึกษาวิชาโพชฌงค์จนแตกฉานและได้สั่งสอนแก่ศิษย์ในสายตันตรวัชรญานสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่มีหลักฐานบันทึก 3.พระโพธิธรรมเถระ(ปรมาจารย์ตั๊กม้อ)ผู้เดินทางจาริกมาเผยแผ่ศาสนาพุทธในอาณาจักรจามปา และได้ตั้งสำนักวัดเส้าหลินที่เมืองจีนเมื่อประมาณ1300ปีก่อน.. 4.ปรมาจารย์พระฤษีสุกกะทันตะ สำนักธัมมิกการาม เขาสมอคอน ผู้เผยแพร่วิชามัยยะศาสตร์อันเป็นต้นทางของวิชามวยในสุวรรณภูมิ เมื่อ1300ปีก่อนจนเกิดรากฐานมวยล้านนามวยลพบุรี มวยท่าเสา มวยพระยาพิชัยดาบหักและมวยพระนคร 5.ปรมาจารย์จางซำฟง(เตียบ่อกี้)ผู้บันทึกแบบแผนของการเดินจงกรมไว้เป็นหลักฐานเมื่อ700ปีก่อน รวมถึง หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว ที่รื้อฟื้นแบบวิธีดังกล่าวให้คงอยู่.. 6.หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ผู้เผยแพร่ รื้อฟื้นการฝึกสมาธิเคลื่อนไหว 7.หลวงพ่อฤษีลิงดำ วัดท่าซุง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ หลวงพ่อจรัล สิงห์บุรี ผู้เผยแพร่รื้อฟื้นวิชาหายใจพองยุบ.. 8.หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ และหลวงปู่ทิม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก อ.อุทัย จ.อยุธยา ผู้เผยแพร่รื้อฟื้นการภาวนาและท่าพุทธสมาธิ..ตามแบบแผนดั้งเดิม.. 9.สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้สืบทอดบทภาวนาประกอบจิตสำคัญ พระนเรศวรออกศึก.. ..สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้รวบรวบบรมครูมวยไทยในยุคสุดท้ายก่อนเสียกรุง พระยาพิชัยดาบหัก(ทองดี ฟันขาว) หลวงพรหมเสนา..ตั้งเป็นกองทนายเลือก กองพระอาจารย์ กองแก้วจินดา.. 10.สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดให้ครูมวยบันทึกแม่ไม้ลูกไม้ ลูกแก้ ลูกกัน ของมวยไทย ทีวัดโพธิ์.. 11.สมเด็จพระปิยมหาราช ผู้ทรงโปรดให้มีการประลองแข่งขันมวยหน้าพระที่นั่งเพื่อสืบสานอนุรักษ์แบบแผนการปล้ำมวยตีมวย รวมทั้งเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ทรงสืบทอดและอุปการะครูมวย อาทิ นายยัง หาญทะเล.. 12.บรมครูมวยยุคกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ ครูขนมต้ม ครูขุนรองปลัดชู ครูเมฆท่าเสา รวมทั้ง บรมครูยุครัตนโกสินทร์ ได้แก่ หลวงพ่อท่านมาวัดทุ่งจับช้าง พระเหมสมาหาร ครูนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ครูบัว วัดอิ่ม ครูตันกี่ ยนตรกิจ ครูเขตร์ ศรียาภัย ครูทอง เชื้อไชยา.. 13.บรมครูชนเผ่าปะกาเกอญอ(กะเหรี่ยง)รวมถึงพระฤษีและอุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิเมื่อเกือบ2000ปีก่อนโดยได้แตกสาขามาจากกลุ่มสานุศิษย์สายมุทราพระยาครุฑ(คยูปา)ในพุทธศาสนาลัทธิตันตรวัชรญานจากดินแดนหลังคาโลก(เนปาล-ธิเบต)..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มวยไทย มรดกไทย มรดกโลกความเห็น (0)