จากที่ดิฉันและเพื่อนๆในห้องโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในงาน 70 ปีสวนสุนันทา และได้สังเกตรูปแบบการจัดงาน ดิฉันได้มีส่วนร่วมในการช่วยงานอาจารย์วรรณพร ตั้งแต่ตอนปิดเทอมค่ะ ก่อนที่จะมีงานสัมมนาได้งานหนึ่งนั้น ล้วนแล้วแต่ต้องมีวิธีการต่างๆ เช่น การคิดหัวข้อเรื่องให้เหมาะสมกับงานที่จัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับรู้ จนถึงกระบวนการจัดงานในวันนั้น เพื่อนๆในห้องได้ช่วยเหลือและแบ่งทีมงานในการช่วยงานครั้งนี้ไว้เป็นหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มรับลงทะเบียน มีหน้าที่ เกี่ยวกับดูรายชื่อผู้เข้าสัมมนาให้ถูกต้องเพื่อออกเกียรติบัตร และแจกของให้กับผู้เข้าสัมมนา ส่วนตัวของดิฉัน ได้อยู่ในกลุ่มของการทำเกียรติบัตรให้กับผู้เข้างาน ซึ่งก็ได้เห็นปัญหาต่างๆมากมาย เช่น รายชื่อของผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นตัวเขียนอ่านลำบาก ทำให้ต้องเดาอยู่หลายครั้ง และตอนสุดท้ายในการแจกเกียติบัตร เมื่อผู้ร่วมงานรับเกียรติบัตรเรียบร้อยแล้ว จะมีบางส่วนที่มีชื่อ-สกุลผิดพลาด ทำให้ต้องมาแก้ไข ซึ่งก็เป็นควาบกพร่องของกลุ่มของดิฉันเอง แต่ทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่า สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นแล้ว ถ้าเกิดขึ้นเอง ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทัน อีกทั้งยังเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้การจัดสัมมนาของพวกเราที่จะมีในอนาคตอันใกล้นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีคะ...