ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

"การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่า #ความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง"

Cr. พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คนทุกคนต้องรู้จัก #หน้าที่ ของตน
หัวหน้าครอบครัว ก็คือ หน้าที่ หัวหน้าครอบครัว
คนเป็นพ่อ ก็คือ หน้าที่
มีงานประจำ ก็คือ หน้าที่
มีงานในไร่ทำสวน ก็คือ หน้าที่
เป็นผู้นำ ก็คือ หน้าที่ ผู้นำ
เป็นนักเรียน ก็คือ เรียนหนังสือ
กลับบ้าน ก็คือ ลูกและครอบครัว
ต้องรู้จักแยกแยะ รับผิดชอบ สิ่งใดสำคัญที่สุด และสิ่งใดสำคัญรองลงมา ณ เวลานั้น รู้จักคำว่า "#หน้าที่"
เด็กหลายคนก็เก่ง และมีพรสรรค์ที่สร้างด้วยพรแสวง บนพื้นของคำว่า วิริยะ อดทน
เขาเหล่านั้นจะเป็นคนดีของชาติในวันข้างหน้า ถ้าเราเห็นจุดสำคัญในตัวเด็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวมินทร์ ลิ้มความเห็น (0)