ครูที่รัก

บทกลอนวันครู

เคยร้องไห้ เพราะครูตี ที่ทำผิด
น้ำตาศิษย์ พรั่งพรู ครูพร่ำสอน
ทั้งสอนไป ตีไป ไม่ขาดตอน
ครูเฝ้าวอน ย้อนย้ำ ให้ทำดี

ครูนั้นคือ แบบอย่าง ที่สร้างศิษย์
ครูคือมิตร ยามพลาดพลั้ง ไม่ห่างหนี
ครูผู้ให้ ความเมตตา เปี่ยมปรานี
ครูผู้มี คุณธรรม ชี้นำคน

ผ่านชีวิต มาได้ ด้วยใจสู้
เพราะคำครู สอนใจ ให้เหตุผล
ความสำเร็จ ปรากฏ ด้วยอดทน
พระคุณล้น เหลือล้ำ เกินรำพัน

ถึงใครเห็น ครูเป็น เช่นเรือจ้าง
แต่ครูสร้าง ทางชีวิต ศิษย์ยึดมั่น
นานหลายปี พลัดพราก จากไกลกัน
ใจศิษย์นั้น ยังคำนึง คิดถึงครู


ครูที่รัก

ความหมายของครู

ครู หมายถึง ครูที่มีความรู้และความสามารถในการให้ความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์มีความรู้และมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิดที่แปลกใหม่ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครูสามารถให้คำปรึกษาแก่ศิษย์ ครูจะมีการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้ หากประเทศใดที่มีครูที่มีประสิทธิภาพแล้ว ประเทศนั้นจะมีทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณลักษณะของครู

คุณลักษณะของครู คือ ครูต้องมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน มีความสำนึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆในประเทศชาติ มีความคิดริเริ่มและตัดสินอย่างมีเหตุผล มีความกระตือรือร้นในระบอบประชาธิปไตย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีความเสียสละ มีเมตตา มีกตัญญูกตเวที มีความกล้าหาญ และสามัคคีกัน คุณลักษณะครูที่กล่าวมา ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการเป็นครูที่ดีและเป็นแม่พิมพ์ของชาติในประเทศด้วย

หน้าที่ของครู

หน้าที่ของครู คือ ครูมีการสอนและอบรมให้แก่ศิษย์ มีการเตรียมการสอนให้แก่ศิษย์ มีการแนะแนวให้แก่ศิษย์ ครูมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ความรู้แก่ศิษย์ ครูมีการดูแลอาคารสถานที่ในห้องเรียน ครูมีความเข้าใจเด็กเป็นอย่างมาก

สรุป

ครู เป็นแม่พิมพ์ของชาติและผู้ที่ให้ความรู้แก่ศิษย์ คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ศิษย์ ครูก็เปรียบเสมือนแม่คนที่สองของศิษย์ ครูคอยสอน ครูคอยให้ความรัก ความเอาใจใส่แก่ศิษย์


แหล่งอ้างอิงข้อมูลบทกลอนครู

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความความเห็น (0)