ครูที่ดี


บทกลอนวันครู

พระคุณครูใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งฟ้า
ทั่วสุธาน้อมบูชาท่านเหนือเศียร
เพราะครูเปรียบดังประกายจากแสงเทียน
ให้ศิษย์เรียนรู้โลกอันกว้างไกล


ศิษย์คนนี้จะจำคำครูสอน
เป็นคำวอนให้อนาคตศิษย์สดใส
ศิษย์รู้ว่าครูรักศิษย์ดั่งหทัย
ในดวงใจศิษย์มิลืมพระคุณครู


ครูที่ดี

ความหมายของคำว่า "ครู"

ครู คือ ผู้ให้วิชาความรู้และถ่ายทอดความรู้ คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี และเป็นผู้ที่คอยชี้แนะแนวทางให้ลูกศิษย์มีอนาคตที่ดี

และสดใสครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ มีประสบการณ์ สอนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในการเรียน

การสอน และมีคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นต้นแบหรือเป็นแบบอย่างที่ดี มีพร้อมด้วย ความเมตตากรุณา

ยินดีที่จะช่วยเหลือแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับศิษย์ เป็นที่พึ่งและคอยให้คำปรึกษาเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม

หน้าที่ของครู

1. ครูต้องให้ความรักและความเมตตาศิษย์ ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุน

2. ครูต้องคอยอบรมและสั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้และความสามารถ

3. ครูต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์

4. ครูต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

5. ครูต้องไม่หาผลประโยชน์กับลูกศิษย์ เป็นผู้ช่วยเหลือและคอยให้คำแนะนำ

6. ครูต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการสอนศิษย์

7. ครูต้องรักในวิชาชีพและเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อส่วนรวม

8. ครูต้องมีคุณธรรม จริยธรรมประจำใจเพื่อเป็นตนแบบที่ดีให้กับศิษย์

9. ครูต้องพัฒนาให้ศิษย์ให้มีความรู้และความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง

10.ครูต้องอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

11.ครูต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

คุณลักษณะที่ดีของครู

1.ครูต้องมีความประพฤติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก

2.ครูต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีความรู้ที่กว้างขว้างจากความรู้เฉพาะ

3.ครูต้องมีวิธีและรู้จักการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.ครูต้องมีบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายเหมาะสมและถูกกาลเทศะ

5.ครูต้องทำงานและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

ครู คือ ผู้ให้เปรียบเสมือนเทียนที่คอยส่องนำทาง ให้ศิษย์ไปถึงฝั่งและมีอนาคตที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ จะกล่าวครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการทำงาน การประพฤติและปฏิบัติตน มีความรักศิษย์ และคอยให้การช่วยเหลือและเมตตาศิษย์ เพราะครูคอย อบรบและสั่งสอนศิษย์ ให้ศิษย์เป็นเด็กดีและคอยให้คำแนะนำ ชี้แนะ และตักเตือนเมื่อกระทำสิ่งที่ไม่ดี แต่ครูจะคอยช่วยเหลือและเป็นผู้ให้เสมอเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อเป็นส่วนรวม ครูจะไม่หวังผลประโยชน์หรือผลตอบแทน จากลูกศิษย์แต่จะให้ความรักและความจริงใจกับลูกศิษย์ ครูเป็นตนแบบและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

แหล่งอ้างอิงข้อมูล บทกลอนครู http://www.dmc.tv/pages/scoop/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความความเห็น (0)