วิธีการปฏิบัติงานสังมสงเคราะห์

วิธึการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห็

เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาสังคม จึงมีวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญาที่ว่า ช่วยให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ ด้วยวิธีทำงานกับเขามิใช่ทำงานเพื่อเขา วิธีการดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

1. การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย เป็นการทำงานระดับบุคคล เป็นการทำงานกับผู้มีปัญหา เป็นรายบุคคล ปัญหาดังกล่าวอาจจะเป็นปัญหาที่ครอบครัว ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านสุขภาพและอื่นๆ ทั้งนี้ โดยการที่นักสังคมสงเคราะห์จะต้องม่งให้ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงปัญหาของตนเองเพื่อที่จะได้แก้ไขปัยหาด้วยตนเองได้ โดยนักสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่แค่ชี้แนวทางให้

2. การสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน การทำงานระดับกลุ่ม เป็นวิธีการและกระบวนการที่นักสังคมสงเคราะห์นำผู้ใช่บริการที่มีปัญหาเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกับมารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะได้ง่ายแก่การช้วยเหลือและเพื่อที่จะได้เข้าใจและผู้ใช้บริการจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาแบบนั้นคนดียว หรือเรียกอีออย่างว่า "เพื่อนช่วยเพือน" ให้ความช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม องค์การต่างๆ แต่ละคน ให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น มีประสบการณ์ในการพัฒนาที่ดี โดยนักสังคมสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือสมาชิกแต่ละคนในการพัฒนาบุคลิกลักษณ เพื่อการพัฒนาสังคม โดยใช้ปฏิกิริยาโต้ตอบภายในกลุ่มเป็นเครื่องมือ

3. การจัดระเบียบ และการพัฒนาชุมชน เรียกว่า การทำงานระดับชุมชน เป็นการทำงานกับชุมชน เพื่อการแก้ไข ป้องกันปัญหา ความเดือดร้อน ซึ่งกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ การศึกษา สุขภาพอนามัยและอื่นๆ โดยนักสังคมสงเคราะห์ จะใช้วิธีการกระตุ้นให้คนในชุมชนมองเห็นปัญหา สาเหตุของปัญหา และร่วมมือร่วมแรงกันวางแผน และดำเนินการป้องกัน และแก้ไข ซึ่งอาศัยทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน อันได้แก่ คน วัสดุอุปกรณ์ ทุนทรัพย์ แรงงาน หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ถ้านักสังคมสงเคราะห์พบว่า ชุมชนขาดบริการ หรือมีบริการไม่เพียงพอ นักสังคมสงเคราะห์ก็จะหาทางส่งเสริม หรือสนับสนุนให้คนในชุมชนนั้นร่วมกัน จัดการทรัพยากรภายนอกเข้าไปเพิ่มเติม

4. การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ คือ การที่นักสังคมสงเคราะห์ศึกษาสภาพต่างๆ ในสังคม เพื่อประกอบการพิจารณาการวางนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ อันช่วยบรรเทา หรือขจัดปัญหา ทางสังคม ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การบริหารองค์การ จะช่วยในการแก้ไข และปรับปรุง หรือริเริ่มบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

5.การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ เป็นการบริหารองค์การทางสังคมสงเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพสูง โดยรวมถึงการวางนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ นอกจากนั้น ยังรวมถึงความสามารถ ในการประสานงาน ร่วมมือกันทำงานกับนักวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จะได้เห็นได้ว่าการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์มีหลายวิธีการแต่ละวิธีการก้สอดแทรกกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ทั้งหมด และทุกวิธีการมุ้งเน้นให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ใช่ศักยภาพของตนเองในการแก้ไขปัญหาก่อน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ย่างเป้นปกติสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์ความเห็น (0)