​แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(After Action Review: AAR)

(After Action Review: AAR) เทศบาล 4 เพาะชำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรียน

เรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่องาน

การบริหารสถานศึกษาด้วยการจัดการความรู้ KM

AAR ครั้งที่…1…

วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน

16 ตุลาคม 2559

วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน

16 ตุลาคม 2559

วันที่ทำ AAR

4 พฤศจิกายน 2559

เวลาเริ่ม-สิ้นสุด

15.00 - 16.30 น.

ผู้ร่วม AAR

  • นางสาวพัชรินทร์ โลหา
  • นางสาว
  • นางสาว

เป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ KM ในการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม รายวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

2. นักศึกษามีความเข้าใจการจัดกิจกรรม พัฒนาการจัดการความรู้ KM

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง(โดยสรุป)

- ได้เรียนรู้วิธีการ/ขั้นตอนและประโยชน์ที่ได้รับในการทำKnowledge Management : KM (เพาะชำโมเดล)

- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับPLC : Professinal Learning Community

งาน/ขั้นตอนที่ทำได้ดี

- เทคนิค/รูปแบบ/ขั้นตอนในการทำKM ตามความสนใจ/ความคิด และความเหมาะสม

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

- ในการทำKM สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

งาน/ขั้นตอนที่ทำได้ไม่ดี

- การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งบางคนยังไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม

- เวลาในการทำงานที่ไม่ตรงกัน อาจทำให้เกิดความล่าช้า

- กิจกรรมบางกิจกรรมยังขาดครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

อุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้องที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน

- ครูบางส่วนยังไม่เข้าใจกระจ่าง/แจ่มแจ้ง/ชัดเจนในการจัดทำKM

- โรงเรียนมีกิจกรรมเร่งด่วนมาแทรก ทำให้การจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้คลาดเคลื่อน

ประเด็นที่เรียนรู้

- การทำงานร่วมกันทำให้กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน

- การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

ข้อปฏิบัติในการทำงานครั้งต่อไป

- การปรับกิจกรรมให้เหมาะสม ตามความสนใจของนักเรียน

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Teach Less Learn More จะช่วยให้ผลดีต่อการจัดการเรียนรู้นางสาวพัชรินทร์ โลหา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระจกสะท้อนความเห็น (0)