การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จะเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน จึงต้องมีทักษะการเรียนรู้ ที่เหมาะสำหรับยุคของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียนรู้ สามารถแบ่งปันความรู้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ครูในศตวรรษนี้ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็น “โค้ช ” โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก ให้แก่นักเรียน เนื่องจากปัจจุบันความรู้มีมาก ครูต้องสอนเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ ๆ ที่ทำให้ผู้เรียนนำความรู้ต่อยอดได้ ส่วนความรู้ที่ไม่ได้สอน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีการของการศึกษา จะต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากให้ความรู้ เป็น ให้ทักษะ เปลี่ยนจาก ผู้สอนเป็นหลัก เป็น ยึดผู้เรียนเป็นหลัก ครูต้องมีบทบาทในการจัดการศึกษา ได้แก่การจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ การคิดของผู้เรียนสอดคล้องกับความจำเป็น ความต้องการ และความเป็นไปได้ในปัจจุบันของพวกเขา ครูต้องใช้การเล่นเพื่อรู้ ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ครูจึงต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน

การวัดและประเมินผลแห่งการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของคนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้มากกว่าการวัดค่าความรู้ความจำ และความเข้าใจที่ได้จากหนังสือเรียน การวัดและประเมินผลไม่เพียงแต่การทดสอบเท่านั้นแต่ยังมีการสังเกตนักเรียน ดูการทำงานของนักเรียน และประเมินไปถึงมุมมองของนักเรียนด้วย วิธีการประเมิน เช่น

-การอภิปรายปากเปล่า ผู้ประเมินสามารถรู้ถึงคุณภาพ และคุณสมบัติของผู้ถูกประเมินได้อย่างชัดเจน

-แผนภูมิ KWL (H) (What we know,สิ่งที่เรารู้ What we want to know, สิ่งที่เราต้องการจะรู้ What we have learned สิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้ว, How we know it วิธีการที่เราหาความรู้) เป็นเทคนิคการประเมินที่ดี ที่เป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของนักเรียนตลอดระยะเวลาของการศึกษา

-แผนที่ความคิด Mind Mapping คือแผนการในการปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ว่า จะทำอะไร จะทำอย่างไร จะทำเมื่อไร เพื่อให้เกิดผลอย่างไร

-ลงมือทำจริงๆ Hands-on activities ผู้วัดผลประเมินผลสามารถใช้แบบตรวจสอบรายการและสังเกต เพื่อประเมินความสำเร็จของนักเรียน ด้วยสิ่งของเครื่องใช้จริงๆ

-ทดสอบล่วงหน้า Pre-testing ช่วยให้ครูตรวจสอบความรู้เก่า ที่นักเรียนจะนำมาต่อยอดความรู้ใหม่ เพื่อที่คุณครูจะนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้


อ้างอิง

www.gotokhow.org

www.journal.feu.ac.th

www.qlf.or.th

www.veharkarn.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ความเห็น (18)

เนื้อหาเข้าใจง่ายดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ

เนื้อหาเข้าใจง่ายค่ะ

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วเข้าใจง่าย ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

Thank you

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลลดีๆนะคะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

เนื้อหาดีมาก ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้นะคะ

การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต นับเป็นเรื่องที่ดี

เนื้อหาเข้าใจง่ายดีค่ะ

ดีเวอร

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ

เนื้อหาดีมากค่ะ

อ่านเเล้วเข้าใจดีค่ะ