My Thinking & My 5Ts - หลักการเพื่อการคิดของผม

คิดให้แหวก คิดให้เยอะ คิดให้เลิศ คิดให้ครบ คิดให้ถึง

thinking_1

ในช่วงแรกของการทำงานของทุกคนก็คงหนีไม่พ้นการวนเวียนเรียนรู้ก่อนที่จะสังเกตได้เองหรือมีผู้รู้มาบอกมาสอนถึงหลักการที่ถูกต้อง สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากกงล้อของประโยคแรกนี้ก็คือ หนึ่ง เราสามารถสังเกตเรียนรู้ควบคู่ไปกับการลงมือทำได้ ถ้าเราตั้งใจและมีสติที่จะทำอย่างนั้น สอง ไม่มีอะไรที่ผิดหรือถูกแน่นอนตายตัว ไม่เช่นนั้นแล้ว โลกเราคงจะไม่มีวิวัฒนาการมาถึงทุกวันนี้ ... การสังเกต เรียนรู้ ลงมือทำ แบบขนานกันไป จนตกผลึกออกมาได้เป็น 8Bs 4Ps 11Ds ในบทก่อนหน้านี้ และหลักการเพื่อการคิดพื้นฐานที่ผมใช้ 5Ts อันประกอบไปด้วย

1) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หรือ "คิดให้แหวก"
คือ การคิดให้กว้างไกลกว่าที่เป็นอยู่ หรือการขยายขอบเขตความคิดจากกรอบเดิมของเรา ให้ได้มาซึ่งแนวทางที่ไม่ซ้ำหรือผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

2) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หรือ "คิดให้เยอะ"
คือ การแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และหาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลขององค์ประกอบเหล่านั้นทั้งในมุมลึกและมุมกว้าง เพื่อค้นหาที่มาที่ไปอันนำไปสู่ข้อสรุปในท้ายที่สุด

3) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) หรือ "คิดให้เลิศ"
คือ การพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม เงื่อนไข และข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นอยู่ เพื่อให้ทราบถึงทางเลือกที่ประกอบไปด้วยโอกาส ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของผลสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละทางเลือกนั้น อันนำไปสู่การคาดการณ์และการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) หรือ "คิดให้ครบ"
คือ การเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ รวมไปถึงการเพิ่มเติมข้อมูลให้ลดช่องว่างในส่วนที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์แก่ส่วนที่เป็นแกนหลักได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มองเห็นภาพรวมสำหรับการอธิบายสนับสนุนเรื่องที่สนใจอยู่

5) การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) หรือ "คิดให้ถึง"
คือ การคิดไปข้างหน้าให้เห็นภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างมีหลักการ เพื่อให้ได้ภาพปลายทางซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งสถานการณ์สำหรับประกอบการวางแผนเชิงรุกหรือเชิงรับได้อย่างเหมาะสม

อ้างอิง : http://www.thanakrit.net/my-thinking-my-5ts

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์การจัดการความเห็น (0)