754. งานวิจัย Appreciative Coaching (Sport Coach)

บทคัดย่อ

การศึกษา แนวทางการพฒั นาศกั ยภาพให้กบั นักกีฬาชมรมครอสเวิร์ด มหาวิทยาลยั ขอนแก่น โดยใช้วิธี สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) มีวตั ถุประสงคเ์ พื่อ 1. ศึกษาและคน้ หาประสบการณ์เชิงบวกของ สมาชิกและนกั กีฬาชมรมครอสเวริ ์ด มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 2. เพื่อนำมาใช้หาแนวทางและวิธีการในการพัฒนา ศักยภาพให้กับ นัก กีฬาชมรมครอสเวิร์ด มหาวิทยาลยั ขอนแก่น วิธีดำเนินการศึกษาแต่ละขั้นตอน ผู้ศึกษาได้นำแผนผังเหตุและผลและกระบวนการสุนทรียสาธกมาเป็นแนวทางในการศึกษาค้น คว้าประสบการณ์เชิงบวกของ สมาชิกและนักกีฬาชมรมครอสเวิร์ดแต่ละคน โดยใช้ก ารสัมภาษณ์สมาชิกและนักกีฬาของชมรมครอส เวิร์ดผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ แล้วนำข้อมูลท่ีได้มาททำการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นจุดร่วมและปัจจัยที่ เป็นจุดโดดเด่นร่วมกับ การวิเคราะห์สออ่าร์ เพ่ือนามาใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพให้กับ นักกีฬาชมรมครอสเวริ ์ด

ผลการศึกษาทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาครอสเวิร์ดของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น และผู้ ศึกษาได้จัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพ 1 โครงการ คือ โครงการร่วมแรงร่วมใจเพื่อพี่น้องมอขอ ซ่ึงผู้ศึกษาได้นำโครงการดังกล่าวไปใช้ขยายผลจริงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 42 ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำพงแสนเป็นเจ้าภาพพบว่าชมรมครอสเวริ ์ดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผการแข่งขันดีขึ้น คือได้มาทั้งหมด 9 เหรียญ (2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง)

Download งานได้ที่นี่ครับ AI CHOLLAPAT.pdfบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Appreciative Inquiry Researchความเห็น (0)