คืนสู่เหย้าบัณฑิตเวชนิทัศน์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2549

 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์