บทความ "ครู"

บทความ "ครู"

“ครู” คำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ บุคคลผู้นี้ได้สร้างเยาวชนของชาติให้ได้อยู่ในสังคมอย่างเป็นคนดีและมีความสุขท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกศิษย์ แม้ลูกศิษย์จะดีหรือร้ายท่านผู้นี้ไม่เคยที่จะละทิ้ง แต่กลับสร้างให้ลูกศิษย์เป็นคนดี

ครูเป็นบุคคลที่น่ายกย่องในสังคมครูสอนให้ศิษย์หลายๆคนเป็นคนดี มีความรู้ มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ดีได้ แม้บางครั้งการสอนอาจจะฝึกฝนให้เด็กได้พบความลำบากแต่ครูอยากให้เด็กได้รับความรู้จากครูให้มากกว่าที่ครูให้ และไม้เรียวของครูก็สามารถสอนให้ศิษย์ได้รู้จักสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควร ทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูทำหรืออบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ครูทำด้วยใจและครูไม่เคยคิดที่จะลำเอียงหรือเปรียบเทียบบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ครูเปรียบเสมือนเรือจ้างที่พร้อมจะรับศิษย์พาไปให้ถึงฝั่งแม้จะเจอพายุหรือคลื่นลูกใหญ่หนักหนาเพียงใดแต่ครูผู้นี้ก็พาศิษย์ไปให้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัย การเป็นครูนั้นไม่ใช่มุ่งแต่จะสอนเด็กให้มีความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือไอคิวเท่านั้นแต่หน้าที่ของครูควรจะทำควบคู่กันไปกับการสอนวิชาการก็คือการสอนวิชาชีวิต การอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ของครูเป็นคนดีมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่เห็นแก่ตัว มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำสิ่งที่กล่าวมานี้ไปเป็นหลักฐานเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม รวมถึงประเทศชาติในอนาคตต่อไป ซึ่งมีความเชื่อว่า "คนเก่ง 1 - 2 ปีก็สามารถสร้างได้แต่คนดีใช้เวลาทั้งชีวิตบางครั้งก็อาจสร้างไม่ได้"

ดังนั้นครูไม่ใช่แค่ผู้สอนที่ให้ความรู้แต่ครูสอนในการใช้ชีวิตในสังคมและให้ความรักแก่ศิษย์ทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน ครูจะเป็นผู้ที่คอยดูศิษย์ในวันที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่


แหล่งที่มา:blog.eduzones.com/balleduzones/124003

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความ "ครู"ความเห็น (0)