การเพิ่มรายได้ และเพิ่มผลผลิตในสวนปาล์มน้ำมัน

เกษตรกรในตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในสวนปาล์มเพื่อเพิ่มรายได้และ เป็นอาชีพเสริม ในระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ี่ผ่านมาเกษตรกรได้มีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองใกล้ บริเวณบ้าน จะต้องใช้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง คือไก่ 50 ตัว กินข้าวเปลือกประมาณ 60 กิโลกรัม / เดือน และไก่ก็โตช้า หลังจากนั้นเกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองในสวนปาล์ม ปรากฏว่าไก่กินอาหารน้อยลง ไก่จะกินข้าวเปลือก40 กิโลกรัม /เดือนเดือน สาเหตุมาจากไก่กินผลปาล์มที่ร่วงอยู่ตามดิน แมลงต่าง ๆ ที่เป็นศัตรูพืช และหนอน รวมทั้งหญ้าในสวนปาล์ม ไก่มีสุขภาพแข็งแรง และเจริญเติบโตเร็วกว่าเลี้ยงใกล้บ้านหรือบริเวณบ้าน ที่สำคัญไก่สามารถช่วยกำจัดวัชพืชได้ดี ทำให้สวนปาล์มไม่รก เพราะว่าไกจะ่กินหญ้าและวัชพืชเฉลี่ย 150 - 200 กรัม/ตัว (ไก่อายุ 6 เดือนขึ้นไป)
ถ้าคิดเป็นน้ำหนักต่อหน่วย ต่อตัวแล้วไก่สามารถกินหญ้าได้มากกว่าโค และมูลไก่ก็เป็นปุ๋ยให้กับปาล์มเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตเพิ่มอีกด้วย