จัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การ ๔ ปี

เมื่อระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การ ๔ ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมธาราแกรนด์ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการฯ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ(TQA) รายหมวด และคณะทำงานของหน่วยงานนำร่อง เพื่อสรุปบทเรียนจากหน่วยงานนำร่องและการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์รายหมวดทั้ง ๗ หมด ทบทวนการวิเคราะห์ Swot ทบทวนยุทธศาสตร์ และจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การ ๔ ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

การประชุมสัมมนาฯดังกล่าวว ที่ประชุมได้พิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การ ๔ ปีฯ โดยแยกประชุมสัมมนากลุ่มย่อย ตามความรับผิดของแต่ละคณะทำงานฯจำนวน ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ จัดทำแผนฯตามหมวด ๑ - ๒ กลุ่มที่ ๒ จัดทำแผนฯตามหมวด ๓,๖ และกลุ่มที่ ๓ จัดทำแผนฯตามหมวด ๔ - ๕ ตามลำดับ

หลังจากการจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การ ๔ ปีฯดังกล่าวเสร็จแล้ว คณะทำงานฯจะได้ทำเสนอร่างแผนฯดังกล่าวต่อคณะกรรมการอำนวยการฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่ออัยการสูงสุด เพื่ออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การ ๔ ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ต่อไป

นายนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และนายอาทร สิขัณทกนาค รองอัยการสูงสุด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย

ประชุมสัมมนากลุ่มย่อย

แต่ละกลุ่มได้ระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกุล่ม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)