ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

…แนะแนวการศึกษาต่อ...ประกวดโครงงาน...

11 กันยายน 2559 กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษผู้เรียนและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาแนะแนวการศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ เสร็จสิ้นจากการแนะแนวเป็นการประกวดโครงงานที่แต่ละ กศน.ตำบลได้คัดเลือกมาแล้วในระดับตำบล ครั้งนี้ได้เชิญ คณะครูจาก กศน.อำเภอผักไห่ มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยใช้เกณฑ์ 3 ด้าน 1) รายงานผลการจัดทำโครงงาน 2) ผลงาน/ชิ้นงาน 3) การนำเสนอผลงาน จากการประเมินโดยการสังเกตนักศึกษาทุกทีมกล้าแสดงออก ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้ดีมีเหตุผล ซึ่งผลการตัดสินใน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศ กศน.ตำบลชายนา รองชนะเลิศอันดับ 1 กศน.ตำบลบ้านกระทุ่ม รองชนะเลิศอันดับ 2 กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด รองชนะเลิศอันดับ 1 กศน.ตำบลรางจระเข้ รองชนะเลิศอันดับ 2 กศน.ตำบลลาดงา เก็บภาพมาฝากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)