ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้

ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา คือ ในส่วนของ กศน.ที่ข้าพเจ้าสอนอยู่นั้น ปัญหาหลักเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้ คือ

( 1) ปัญหาเกี่ยวกับตัว ครูผู้สอนเอง ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลัสูตร ครูทำหลักสูตรด้วยตัวเองไม่เป็น และที่สำคัญ ครูก็ไม่ได้จบสายครูมาโดยตรงจบสาขาอื่นๆมาจึงทำให้ครูไม่มีพื้นฐานในสอน และ การนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงไม่ตรงตามเนื้อหารายวิชาที่ ครูนำมาสอนผู้เรียน

(2) ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม บรบทของสถานศึกษา บางสถานศึกษาก็ไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรสถานศึกษาได้ เนื่องจากปัจจัยปัญหาต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบนำเทคนิคการสอนมาให้เข้ากับบริบทสภาพแวดล้อมของสถานศึกษานั้นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Touch na nakhonความเห็น (0)