จุฑารัตน์ ทองไทย

Storytelling ชื่อเรื่อง ปัญหา เด็กบางห้องไม่ชอบทำการบ้าน และ/หรือไม่สามารถทำคนเดียวได้ ต้องร่วมกันทำเป็นกลุ่ม

แนวทางการแก้ปัญหา
1.ให้ทำการบ้านในคาบเป็นแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและทำให้เสร็จภายในคาบนั้น ๆ หรือภายวันที่สอน

2.ให้นักเรียนนั่งเรียนเป็นกลุ่ม และทำงานเป็นกลุ่ม (คละ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ หรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล)

3. 2 โจทย์ : 1 กลุ่ม (โดยปกติแล้ว ใน 1 ชั่วโมงจะมีแบบฝึกหัดไม่เกิน 5 - 10 ข้อใหญ่)

4.กลุ่มใดไม่ส่งหรือทำไม่เสร็จก็จะไม่มีคะแนนสะสมของกลุ่ม

5.เก็บชิ้นงานทุกคาบ

6.สุ่มถามสมาชิกในกลุ่มถึงวิธีการทำโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ถ้าตอบไม่ได้ให้พิจารณาตาม Rubric แล้วบันทึกคะแนนสะสมของกลุ่ม

7.มี Feedback จากบัญชีคะแนนโดยใช้ Microsoft Office Excel แสดงเป็นกราฟแท่ง นักเรียนจะได้อารมณ์ลุ้นดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Jutarat Thongthaiความเห็น (0)