"สัปดาห์แห่งการสอบ 3" 27 กรกฎาคม 2559

การสอบวันที่ 3 เป็นการสอบคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 3 เป็นข้อสอบ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นป.1 จะเป็นการทำโจทย์ปัญหาแบบง่ายๆ โดยครูจะกำหนดสถานการณ์มาให้พร้อมกับแสดงวิธีทำแล้วให้นักเรียนเติมตัวเลข เนื่องจากเด็ก ป.1 ยังอ่านเขียนไม่คล่อง ครูจึงให้นักเรียนช่วยกันอ่านโจทย์พ้อมกันแล้วครูอ่านทวนซ้ำอีกที จากนั้นจึงให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์จากนั้นจึงนำตัวเลขไปเติมในช่องว่างและใส่เครื่องหมายพร้มกับหาคำตอบ ตัวอย่างข้อสอบมีดังนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)