การปรับปรุงระบบการรายงาน

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ นายอาทร สิขัณฑกนาค รองอัยการสูงสุด เป็นประธานประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงระบบการรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๒ ชั้น ๗ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที ๓.๒ จำนวนระบบงานและการรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ได้รับการดำเนินการปรับปรุงตามเป้าหมาย โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีเป้าหมายดำเนินการ ๗ ระบบงาน และ ๑๑ รายงาน จากการรายงานของหน่วยงานเจ้าภาพภาพ ผลปรากฎว่า มีบางรายงานได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และบางรายงานอยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะได้รายงานผลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนกิจกรรมที่ ๒ การจัดทำระบบรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน ๓ รายงาน จากการรายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ ผลปรากฎว่า ดำเนินการได้จำนวน ๖ รายงาน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทดสอบ หลังจากนั้นจะได้มีหนังสือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานผ่านระบบรายงานที่ได้พัฒนาแล้วต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด ถึงความพึงพอใจในการปรับปรุงระบบงานและรายงานดังกล่าว เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จะทอดแบบสำรวจความพึงพอใจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อไป

นายอาทร สิขัณฑกนาค รองอัยการสูงสุด เป็นประธานประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงระบบงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)