รายงานผลการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอัยการสูงสุด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนระบบราชการสำนักงานอัยการสงสุด ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุุงเทพมหานคร

ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ รายงานผลการประเมินตนเองของสำนักงานอัยการสูงสุดในระดับองค์กรและระดับสำนักงานฯรอบที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การอุทธรณ์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับองค์กร และระดับสำนักงานฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอัยการสูงสุด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ของ อส.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)