การพัฒนาบุคลากรเพื่อประเทศไทย 4.0

krasariang
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากคอลัมภ์ "บริหารคน บริหารงาน" โดยธรรมนูญ มิตรเทวิน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะไนล์

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 25 กันยายน 2559

ปัจจุบันมีการกล่าวถึง "ประเทศไทย 4.0" หลายมิติไม่ว่าจะเป็นการเกษตรสมัยใหม่ เปลี่ยนจาก SMEs หรือเถ้าแก่แบบเดิมๆ เป็น Smart SMEs และมี Start Ups รวมทั้งให้ภาคบริการต้องสร้างบริการมูลค่าสูง และสุดท้ายเรื่องแรงงานต้องเป็นแรงงานที่มีความรู้ สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร ทั้งในมุมของตนเองและในมุมขององค์กรที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน

ประเด็นสำคัญที่มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า บุคลากรหรือคนแบบไหนที่เหมาะกับการทำงานหรือบริหารธุรกิจหรือองค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 ถ้าเป็นยุคนี้อาจให้เริ่มต้นการค้นหาคำตอบจากการทำความเข้าใจเรื่อง "ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งสรุปได้คือ

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ประกอบด้วยการคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และการนำนวัตกรรมไปใช้

2. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วยการมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจ/ตัดสิน และการแก้ปัญหา

3. ทักษะด้านการสื่อสารและการร่วมมือกัน (Communication and Collaborative) ประกอบด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนและการร่วมมือกับผู้อื่น

4. ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ประกอบด้วยการอ่านออกเขียนได้ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และ ICT (Information, Communications and Technology)

5. ทักษะด้านชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) โดยควรมีทักษะที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ ริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้ามวัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม

จะเห็นได้ว่าทักษะทั้ง 5 ด้านล้วนเป็ทักษะของคนที่สามารถช่วยสร้างประเทศไทย 4.0 ในมิติต่างๆ ได้ แต่ก็คงมีคำถามต่อไปว่า ตัวเรา องค์กรหรือบริษัท จะมีวิธีการวัดประเมิน รวมทั้งมีกลไก หรือเครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะในแต่ละด้านเหล่านี้กันอย่างไร

ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องสามารถช่วยบุคลากรและผู้บริหารได้ โดยการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถหลักของบุคลากร คือการตอบโจทย์ว่าบุคลากรที่ธรุกิจหรือองค์กรต้องการ ต้องมีสมรรถนะขีดความสามารถอะไร เพื่อตอบโจทย์องค์กรและธรุกิจ เพราะจะทำให้เรากำหนดได้ว่า องค์กรหรือบริษัทต้องเน้นการพัฒนาขีดความสามารถเรื่องอะไร (Organization Capability) ซึ่งเมื่อกำหนดได้แล้วก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าบุคลากรต้องพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถหลักด้านใดบ้าง (Core Competency) เพื่อตอบโจทย์ที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาขีดความสามารถหลักของบุคลากรเพื่อช่วยสร้างประเทศไทย 4.0 ตามทักษะสำคัญ 5 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นจะมีขั้นตอน วิธีการพัฒนาให้สอดคล้องกับทักษะแต่ละด้านได้อย่างไรบ้าง...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียงความเห็น (0)