จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

๑. เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ที่ช่วยตนเองไม่ได้ ให้สามารถช่วยตนเองได้ การให้การสงเคราะห์นี้ รวมความถึงการบรรเทา และแก้ไขปัญหา การป้องกัน และขจัดปัญหา การฟื้นฟู และปรับสภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
คนชราที่สถานสงเคราะห์คนชราบางแค กรุงเทพฯ
คนชราที่สถานสงเคราะห์คนชราบางแค กรุงเทพฯ
๒. เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป ปัญหาสังคมที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนางานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ระบุไว้มี ๙ ปัญหาด้วยกัน ได้แก่ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานสตรี ปัญหาคนพิการ ปัญหาการขาดแคลนบริการและสวัสดิการในสังคมชนบท ปัญหาครอบครัว ปัญหาศีลธรรม วัฒนธรรม และปัญหาสุขภาพจิต
๓. เพื่อการพัฒนาสังคม หมายถึง การพัฒนาคน เพื่อให้ช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า
สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ถือว่า การสังคมสงเคราะห์มีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาสังคม กล่าวคือ การสังคมสงเคราะห์จะช่วยให้ผู้รับบริการ สามารถช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยความเห็น (0)