ปัญหาที่พบจากการใช้หลักสูตร

ในปัจจุบันหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวะ ได้จัดตามภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตกำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศในวิชาชีพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ จัดหลักสูตรทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรทวิภาคี รวมทั้งหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งการนำหลักสูตรไปใช้นั้นย่อมเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาหลายด้าน ดังนี้

ด้านหลักสูตร โดยยึดเอาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 มาใช้ ซึ่งถือว่าใช้ได้ดี โดยเนื้อหารายวิชาต่างๆที่กำหนดมาให้ เป็นประโยชน์กับนักเรียนโดยตรง ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ดี แต่อาจมีบางวิชาที่ครูผู้สอน ได้สอนในรายวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา

ด้านการจัดการเรียนการสอน ค่อนข้างไม่เป็นไปตามแผนการสอน เพราะครูทุกท่านจะมีภาระหน้าที่อื่นๆ ในวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบด้วย บางครั้งอาจมีงานเร่งด่วนที่จะต้องทำ ทำให้แผนการสอนมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง

ด้านสื่อการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแผนกวิชายังค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอต่อนักเรียนบางห้อง ครูมีการผลิตสื่อการสอนน้อย ส่วนใหญ่ให้นักเรียนทำสื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพและได้เรียนรู้จริง

ด้านการวัดผลและประเมินผล ทางวิทยาลัยไม่มีการจัดสอบลงในตาราง โดยจะให้ครูผู้สอนจัดการในส่วนนี้ซึ่งในแต่ละรายวิชาครูผู้สอน อาจจะแบ่งการวัดผลเป็นหน่วยหรือแบ่งเป็นสอบกลางภาคและสอบปลายภาคเอง โดยจัดสรรเองในจำนวน 18 สัปดาห์ตามหลักสูตรกำหนด

สรุป หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ถือเป็นหลักสูตรที่ดีเนื้อหาครอบคลุม ซึ่งปัญหาที่เกิดอาจไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร แต่อาจจะเกิดปัญหาในส่วนอื่นๆ โดยสถานศึกษาควรจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเองให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Story telling (เรื่องเล่า...เร้าพลัง)ความเห็น (0)