จากอำเภอคุณธรรมสู่จังหวัดคุณธรรม (8) การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง

จากประสบการณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพบว่าการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจำเป็นต้องขับเคลื่อนภายใต้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

...ห่วงภูมิคุ้มกัน

-เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการขับเคลื่อนให้เกิดคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อเนื่องผู้บริหารจำเป็นต้องใช้แนวคิดการขับเคลื่อนคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมเป็นหลักคิดช่วยออกแบบ/วางแผนการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยมีข้อที่ สำคัญ คือ การระเบิดจากภายใน (inside-out) การรวมคนเข้าไม่กันคนออก (เพียงคิดดีแม้นยังไม่ลงมือทำก็เริ่มเป็นคนดี)

-กิจกรรมสำคัญที่ทำให้เกิดความต่อเนื่องต้องจัดให้มี การ "เยี่ยม-ชม"ความดี ของภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างขวัญกำลังใจจากผู้นำการขับเคลื่อน


...ห่วงความมีเหตุผล

-กิจกรรมการขับเคลื่อนที่ต้องส่งเสริมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เห็นผล "ธรรมสร้างสุข" ได้ผลพลอยได้เป็นความสำเร็จ ในระยะเวลาอันสั้น และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จาก "พิจิตรโมเดล" ต้องประกอบเหตุคือ

1.การจัดการ "ต้นทุนความดี"- การค้นหา การรวมรวม การสรุปอัตตลักษณ์ การสะสมความดี

2.การขยายผลความดี - สร้างแกนนำ และ ชักชวนกันทำโครงการคุณธรรม"ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ" บนพื้นฐานการต่อยอด "ต้นทุนความดี"

3.การชื่นชมความดี - การเปิดพื้นที่ให้ความดีเล็ก ๆ ได้แสดงตัว รวมไปถึงการจัดตลาดนัดความดี รับการชื่นชม แลกเปลี่ยนเรื่องราวดี แนวคิดดี ๆ ในทุก ๆระดับ เปิดโอกาสให้คนดีมาเจอกันอาจร่วมกัน เกิดเครือข่ายกัลยาณมิตร

- การ"เยี่ยม-ชม"การทำความดีอาจมีอุปสรรคอยู่บ้าง การ"เยี่ยม-ชม"ของผู้นำและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ย่อมเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำความดี


...ห่วงพอประมาณ

-ผู้นำและแกนนำการขับเคลื่อนต้องออกแบบการขับเคลื่อนให้เกิดการผสมผสานระหว่างห่วงภูมิคุ้มกันและห่วงความรู้ ให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม ไม่เร็วเกินไปจนทีมตามไม่ทัน เกิดความทุกข์ ไม่ช้าเกินไปจนไม่มีการขับเคลื่อนเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิจิตรจังหวัดคุณภาพความเห็น (0)