กิจกรรมบำบัด และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนที่จะเข้าใจความเกี่ยวข้องระหว่างกิจกรรมบำบัดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจคำจำกัดความ และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องถึงกันเสียก่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน โดยมีหลักในการพิจารณาคือ

1 พอประมาณ คือความพอดี ไม่มากหรือน้อย ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขในระยะยาว

2 ความมีเหตุผล คือ มีเหตุผลในการตัดสินใจระดับของความพอเพียง

3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ เตรียมพร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น

โดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม

กิจกรรมบำบัด คือ การช่วยให้ผู้มีปัญหาในการดำเนินชีวิตสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ พึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด โดยอาศัยกิจกรรมเป็นหลัก โดยจะมี Model ต่างๆ เป็นหลักในการวางแผนการรักษา

ความเกี่ยวข้องกันระหว่าง กิจกรรมบำบัด และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ซึ่งเกิดจากหลักการ 3 ข้อคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งในหลักการความพอประมาณนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมบำบัด เพราะ ความพอประมาณ คือความพอดี ไม่มากหรือไม่น้อยจนเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ก่อให้เกิดความสุขต่อตนเองและคนรอบข้าง ในด้านกิจกรรมบำบัด มีจุดประสงค์ให้ผู้รับบริการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมี Model ต่างๆช่วยวิเคราะห์ อาทิ PEOP Model ที่มุ่งให้ผู้รับบริการ ผู้บำบัด และบุคคลรอบข้างใช้ชีวิตอย่างมีความสุข


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)