ปัญหาจากการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้

ปัญหาจากการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้นำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา กศน. ซึ่งในการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้กับนักศึกษา กศน.นั้น ทำให้นักศึกษาเกิดศักยภาพในการพัฒนาตนเองในด้านความคิด และการพัฒนาทักษะชีวิต แต่ในการนำไปใช้นั้นก็ย่อมเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย ซึ่งขอสรุปเป็นประเด็นดังนี้

ประเด็นแรก คือในขั้นตอนการจัดทำและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้นั้น ครูผู้สอนขาดทั้งความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งครูผู้สอนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแต่ว่าอาจจะมีการหลงประเด็นในบางเรื่อง เช่น ไม่ได้คำนึงถึงการเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญจะยึดหลักการและเนื้อหามากกว่ายึดตัวนักศึกษา จึงทำให้หลักสูตรสถานศึกษานั้นไม่สอดคล้องกับสภาพของนักศึกษาโดยตรง ทำให้นักศึกษานั้นขาดทักษะในด้านของกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถสรุปองค์ความรู้โดยนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งในด้านของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่แท้จริงนั้น ครูผู้สอนขาดการวางแผนในการทดลองการใช้หลักสูตร คือ ไม่ได้นำหลักสูตรสถานศึกษาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้จริง ทำให้ไม่ทราบถึงจุดบกพร่อง หรือเนื้อหาในบางเรื่อง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับสภาพของนักศึกษา

ประเด็นต่อมา คือ หลักสูตรอาจจะมีเนื้อหามากจนเกินความจำเป็นของนักศึกษา กศน. ทำให้ นักศึกษาไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพเท่าที่ควร คือ นักศึกษา กศน. นั้นมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน นักศึกษาบางคนอาจจะชอบเรียนแบบเน้นด้านทฤษฎี แต่นักศึกษาบางคนชอบการเรียนแบบเชิงประจักษ์เน้นการปฏิบัติจริงมากกว่า ทำให้บางครั้งนักศึกษา เกิดความท้อแท้ จนบางครั้งทำให้ไม่สามารถสรุปองค์ความรู้และลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดให้ได้

เพราะฉะนั้นแล้ว ในการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในครั้งต่อไปนั้น ครูผู้สอนจะต้องศึกษาและเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีการวางแผนกระบวนการในการจัดทำหลักสูตรที่ชัดเจน และวิเคราะห์ถึงสภาพจริงของนักศึกษา พร้อมทั้งมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและมีการประเมินผลการก่อนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องต่างๆ ก่อนการนำไปใช้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวนักศึกษามากที่สุด

<code>                                                                     นางสาวสุธาทิพย์ วณิชย์ชูหิรัญ<br>                                                                          รหัสนักศึกษา 59B0101613<br>
</code>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Story Tellingความเห็น (0)