ผลที่ประเทศไทยจะได้รับจากทำ Agreement (3)

อรกิตติ์
ผลทางด้านสังคม

ผลทางด้านสังคม                  

                            ผลทางด้านสังคม แบ่งออกเป็นผลเสีย และผลดีที่ประเทศไทยจะได้รับ

                           - ผลเสียทางด้านสังคม  เป็นผลเสียที่มากับความเสรีของการเคลื่อนย้ายเงินทุน บุคคล และสินค้าตามข้อตกลงการค้าเสรี เมื่อต้องการให้มีการค้าเสรีย่อมต้องมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆในการนำเข้า และส่งออก ดังนั้นรัฐจึงต้องมีนโยบาย และข้อกำหนดที่แน่นอนในการตรวจสอบ สินค้าที่นำเข้าและส่งออก โดยเฉพาะสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและปัญหาทางสังคมทั้ง             

                                 ปัญหาด้านยาเสพย์ติด                

                                 ปัญหาทางด้านยาเสพย์ติดเป็นปัญหาทางสังคมที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ของประเทศไทย ดังนั้นประเทศไทยต้องคำนึงถึงมาตรการในการป้องกันการนำเข้าและส่งออก สิ่งเสพย์ติด ถึงแม้ทั้งประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียจะไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตยาเสพย์ติดมากติดอันดับต้นของโลก แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านของการขนส่งยาเสพย์ติด และเป็นประเทศที่มีผู้ติด หรือใช้ยาเสพย์ติดมากประเทศหนึ่งในโลก ดังนั้นจึงต้องมีนโยบายมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้น เมื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปโดยง่าย และเสรีมากขึ้น ซึ่งนอกจากยาเสพย์ติดแล้วอาจรวมถึงสินค้าอื่นที่เป็นสินค้าอันตราย และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมด้วย

                                      ปัญหาด้านการฟอกเงิน                

                                      ปัญหาข้อนี้ เป็นปัญหาที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน ที่ง่ายและเสรีขึ้น ดังนั้นมาตรการการตรวจสอบก็จะน้อยลงกลายเป็นช่องทางที่ให้บุคคลนำเงินที่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย มาใช้แลกเปลี่ยนให้กลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย ซึ่งในการตรวจสอบในเรื่องนี้ค่อนข้างยาก เมื่อมีการทำข้อตกลงการค้าเสรี เพราะเมื่อเปิดเสรีประเทศไทยย่อมต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามาในประเทศ ทำให้ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับที่มาของเงินทุน อาจทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งฟอกเงินได้                

                                         ผลเสียที่กล่าวมานั้นอาจมองว่าเป็นการมองในแง่ร้ายเกินไป หรือเป็นการมองยาวเกินไป แต่ก็เป็นผลที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการพิจารณาความเป็นไปได้ของปัญหา และหาทางป้องกันก่อนที่จะเกิดย่อมดีกว่าแก้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว            

                                  - ผลดีที่มีต่อสังคม              

                                               ผลดีทางสังคมที่ประเทศไทยจะได้รับจากการทำการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลีย สิ่งหนึ่งคือการที่ประเทศออสเตรเลียมีความก้าวหน้าในบางด้านมากกว่าประเทศไทย เมื่อมีการเปิดการค้าเสรี มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน บุคคล หรือสินค้า ก็จะเข้ามาพร้อมกับความรู้ทางด้านวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านแนวคิด ซึ่งถ้าประเทศไทยสามารถหยิบเอาส่วนที่ดีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาและมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆมากขึ้น                 

                                 ผลต่อเนื่องที่ดีทางด้านสังคมอีกทางหนึ่ง คือเมื่อมีการค้าเสรี ทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ทำให้คนไทยมีความรู้ ได้รับการศึกษา ย่อมขจัดปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมที่มีมากในสังคมไทยในปัจจุบัน                                         

              สรุป                   จากการศึกษาเนื้อหา และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลีย (FTA Thai-Aurtalia) จะเห็นได้ว่าทุกด้านมีทั้งผลดี และผลเสีย ซึ่งผลกระทบบางอย่างก็ยังแก้ไขได้ แต่บางอย่างก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ หรือเตรียมการก่อนเข้าทำข้อตกลง ดังนั้นประเทศไทยควรมีการศึกษาผลดีผลเสีย โดยนำข้อตกลงฉบับนี้ไปหาข้อบกพร่อง หรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา เข้าทำข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศอื่นในอนาคต สิ่งที่สำคัญคือการมองข้อตกลงทั้งสองด้าน ไม่ใช่มองว่าเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ฝ่ายเดียว และควรมีการปรึกษาหารือ และฟังความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นเหมือนในปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน FTA thai-Australia

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#fta#การค้า

หมายเลขบันทึก: 61435, เขียน: 20 Nov 2006 @ 23:30 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 15:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)