โรงเรียนบ้านสระกระโจมได้กำหนดวิธีการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนไปสู่มาตรฐานโดยใช้ KM เป็นตัวขับเคลื่อน ToPSTAR  คลิก ที่นี่

ซึ่งจากการดำเนินการตามนั้น พบว่าโรงเรียนก้าวไปสู่มาตรฐานตามที่ได้วางแผนไว้จริง

ผมคิดว่าหากมีผู้สนใจนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ จะทำให้ลดภาระการทำงานซ้ำซ้อนลงได้ และวิธีการนั้นยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้อีกด้วย

หวังอย่างยิ่งครับว่าวงการศึกษาจะรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยการ ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพราะบุคลากรทางการศึกษาของไทยมีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติใดในโลก