Day36+++ Everyday Every night (28 June 2016)

วันนี้สอน 2 คาบติดกัน แล้วก็เป็นครูเวรประจำวันด้วย แต่สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นวันนี้คือ เด็กๆ ชั้น ป.3 ตั้งใจเรียนมากๆ หรือว่าเราสอนดี หรือว่าเราสอนรู้เรื่อง หรือว่าที่ผ่านมาเราสอนไม่รู้เรื่อง หรือว่าที่ผ่านมาเราสอนไม่น่าสนใจ คือแบบหายเหนื่อยจากการเป็นครูเวร เพราะการสอนประสบผลสำเร็จนี่แหละ เราปรับเปลี่ยนเป็นถามตอบและให้อ่านจากหนังสือทีละข้อ แล้วก็หยุดเพื่อสนทนาทำความเข้าใจกับครู แล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันจนเสร็จภายในคาบ ช่วงนี้ต้องเร่งสอนให้ทันตามโครงสร้างการสอน เพราะใกล้สอบวัดผลกลางภาคครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ในระหว่างที่ต้องรีบสอนให้ทันแล้วนั้น ต้องรีบแต่งข้อสอบส่งวิชาการอีกนะคะ 3 วิชา วิชาละ 30 ข้อ ที่ต้องรวมทั้งปรนัย เติมคำ จับคู่โยงเส้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ต้องส่งภายในวันศุกร์นี้ หวังว่าจะเสร็จทันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)