การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์


สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือหรือตัวกลางประเภทหนึ่งที่ใช้ในการนำข่าวสาร เรื่องราว จากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่บุคลากรในองค์กร และ ประชาชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดหรือบอกข่าวสารความเคลื่อนไหวให้ได้รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจขององค์กรที่ถูกต้องตรงกัน และยังเป็นการสร้างความเชื่อถือ ศรัทธาและภาพพจน์ที่ดีขององค์กร

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (TQA) สำนักงานอัยการสูงสุด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ สำนักงานอัยการสูงสุด

คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง อธิบดีอัยการสำนักงานคดีล้มละลาย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินและการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ สื่อ เป็นการสื่อสารในรูปแบบแอนนิเมชั่น ความยาวประมาณ ๒๑ นาที เพื่อสร้างระดับการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร(TQA)

ท่านนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุม

นางสาวพรพิมล พัวพันประเสริฐ ผอ.สพร.รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม และอาจารย์ที่ปรึกษานำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)