การประชุมคณะกรรมการTQA


เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นายนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร(TQA) ของสานักงานอัยการสูงสุด ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ สานักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

โดย นางสาวพรพิมล พัวพันประเสริฐ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคณะทางานหน่วยงานนำร่องสานักงานในส่วนกลาง จำนวน ๖ สานักงาน และสานักงานอัยการภาค ๒ รวมจานวน ๗ สานักงาน มีผู้เข้าอบรมจำนวนประมาณ ๖๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการ คณะทำงาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การฝึกปฏิบัติการประเมินตนเอง และนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุง โดยอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นวิทยากร

สามารถดูราละเอียดได้ที่ http://www.kpr.ago.go.th/HotNewBook/ภาพข่าวประชาสั...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)