การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Meow-Meaw
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติ

มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไวซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และข้อมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจําคุกไมเกินห้าป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๑ ผูใดสงข้อมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงข้อมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลังและไมวาจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไมตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท
(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอข้อมูลคอมพิวเตอร หรือระบบ

คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําตอข้อมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบห้าป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาทถ้าการกระทําความผิดตาม

(๒) เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบปี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ความเห็น (0)