วิทยากรเกษตรกร

chudchainat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิทยากรเกษตรกร

ในช่วงระยะนี้ งานส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึง วิทยากรเกษตรกรมาก มีหลายท่านสอบถามเสมอว่า วิทยากรเกษตรกรคืออะไร จึงขอขยายความพอสังเขปว่า

วิทยากร เป็นผู้ทรงความรู้ ทักษะ ความสามารถในศิลปวิทยาของตน มีหน้าที่และความสามารถในการถ่ายทอดและเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่าง ด้วยการใช้กลวิธีและเทคนิคต่าง ๆ ผสมผสานเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเกษตรเกิดการเรียนรู้ทักษะ เกิดการยอมรับ หรือนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งวิทยากรจะต้องมีคุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากร

ดังนั้น วิทยากรเกษตรกร ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตร ประจำจุดสาธิตการเกษตรมีหน้าที่เปรียบได้กับผู้นำเกษตรกร คือ มีหน้าที่รับเอาสิ่งใหม่ ๆ มาทดลองปฏิบัติ และนำประสบการณ์จากความสำเร็จแสดงเป็นตัวอย่าง ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลื่อเกษตรกรอื่น ๆ แก้ไขปัญหา เมื่อประสบปัญหาที่เกษตรกรแต่ละบุคคลจะแก้ไขเองได้ เนื่องจากวิทยากรเกษตรกร เป็นเกษตรกรเช่นเดียวกับเกษตรกรทั่วไป จึงต้องพบกับปัญหา ต่าง ๆ ทางด้านกายภาพและปัญหาทางจิตภาพ อันเป็นปัญหาที่มีผลกับบทบาทของการเป็นวิทยากรเกษตรกรในงานส่งเสริมการเกษตรได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาภูมิปัญญาไทยเพื่อการเกษตรความเห็น (0)